Image
7 Ekim 2019, Pazartesi

İTHALATTA ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Genel Bilgisi

İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler mevzuatı kapsamında yürütülen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde, 2005 yılından beri ilgili kuruluşlarca Avrupa Birliği teknik mevzuatı esas alınarak uyumlaştırılmış ve iç piyasada yürürlüğe konulmuş olan teknik mevzuat kapsamına giren ürünlerin ithalatta denetlenmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu mevzuat çerçevesinde, yerli ve ithal tüm ürünlerin aynı kurallara tabi olması, üretime ve yatırıma giden ham ve ara malların değil, tüketiciye yönelik riskli ürünlerin denetlenmesi, kıt kamu kaynaklarının daha az sayıdaki bu riskli ürünlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Denetlenecek ürünler ve denetim prosedürleri, yetkili kamu kurumları tarafından iç piyasada yürürlüğe konulmuş olan teknik mevzuata (yönetmeliklere/standartlara) göre belirlenmekte ve her yıl ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle Tebliğler halinde yayımlanmaktadır.


İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün Grupları

Sanayi Girdileri - İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1)

V-Kayışları, Demir ve Çelik Mamulleri, Flanşlar, Boru Bağlantı Parçaları, Segmanlar, Amortisörler, Gaz Muslukları, Rulmanlar, Kasnaklar, Fiş ve Prizler, Jantlar, Av Fişekleri gibi çoğunluk sanayi girdisi olan ürünlere ilişkin denetimler ilgili standartlara uygunluk aranmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bahse konu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmekte, denetimler ise Türk Standardları Enstitüsü eliyle yürütülmektedir.

Atıklar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3)

Plastik, kâğıt, cam atıkları vb. atıkların ithalatı, çevrenin korunması yönünden kontrol altına alınmakta veya yasaklanmaktadır. İthali kontrol altına alınan atıklar için ithalat aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması gerekmektedir. Ancak bu koşullar, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmesine izin verilen bazı maddeler ile nihai ürün olarak beyan edilen maddeler için aranmamaktadır.

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler ve Müstahzarları - Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4)

Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve müstahzarların tıbbi amaçlarla ithalatında, Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi düzenlenmesi yoluyla insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimi yapılmaktadır.

Kimyasallar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6)

Bazı kimyasalların ithalatı, çevrenin korunması yönünden yasaklanmaktadır. Ancak, “kloro-difloro-metan” kimyasalının yalnızca servis amaçlı olarak ya da evsel havalandırma sistemleri için ihracat amaçlı üretimde ihtiyaç duyulan miktar kadar ithalatına izin verilmektedir. Bu kimyasalın ithalatının çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kontrol Belgesi düzenlenmesi yoluyla ithalat aşamasında denetlenmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gerekmektedir. Öte yandan, Tebliğ kapsamındaki bazı kimyasalların ithalatı yalnızca laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak ya da kritik kullanım alanları için Tebliğin ek-4’ünde belirtilen hususlar dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile yapılabilmektedir.

Katı Yakıtlar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)

Taşkömürü, linyit, petrol koku vb. katı yakıtların ısınma, sanayi ve termik santrallerde kullanım amaçlı ithalatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi düzenlenmesi suretiyle denetim yapılmaktadır.

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları - Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8)

Telsiz ve Telefon Cihazları, Uzaktan Kumanda Cihazları, Alıcı-Vericiler, İstikamet Bulucular, Akıllı Saatler, Bluetooth Kulaklıklar vb. ürünlerin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimi Bakanlığımız tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Oyuncaklar - Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10)

Oyuncakların, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından denetimleri ithalat aşamasında Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar - Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11)

Eldivenler, Gözlükler, Koruyucu Elbiseler, Koruyucu Ayakkabılar, Gaz Maskeleri vb. ürünlerin denetimleri Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Tüketici Ürünleri - Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)

Emzik, biberon, bebek bakım ürünleri, kırtasiye malzemeleri, mouse padler, imitasyon takılar, kol saatleri vb. bazı ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden uygunluğu ithalat aşamasında gümrük beyannamesinin tescili öncesinde Ticaret Bakanlığınca TAREKS üzerinden denetlenmektedir.

Yapı Malzemeleri - Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14)

Çimento, Penetrasyon Asfaltı, Demir- Çelik Çubuklar, İzolasyon Malzemeleri, Isı ve Duman Detektörleri, Kapı Kilitleri vb. ürünlerin denetimleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Pil ve Akümülatörler - Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15)

Çeşitli pil ve akümülatörlerin denetimleri Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi Cihazlar - Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16)

Şırıngalar, Görüntüleme Cihazları, İğneler, Cerrahi İplikler, Kataterler, Tansiyon Aletleri, Kan Torbaları, Tomografi Cihazları vb. ürünlerin denetimleri Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan (İn vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliklerine uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi Ürünler ve İlaç Hammaddeleri - Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)

Beşeri tıbbi ürünler ile ilaç hammaddelerinin ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi düzenlenmesi suretiyle uygunluk denetimi yapılmaktadır.

Metal Hurdalar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23)

Türkiye gümrük bölgesine girecek bazı metal hurdaların çevrenin korunması yönünden ithalatının kontrol altına alınması veya yasaklanması amacıyla, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ithalat denetimleri yapılmaktadır. Bu metal hurdaların ithalatında anılan Bakanlıktan Metal Hurda İthalatçı Belgesinin yanı sıra Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması gerekmektedir.

Araç Parçaları - Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25)

Farlar, Emniyet Kemerleri, Emniyet Camları, Elektrikli Kornalar, Aydınlatma ve İşaret Cihazları, Emniyet Kemerleri ve Çocuk Koltukları vb. ürünlerin denetimi, ilgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonlarına ve Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.